Đạo Khả Đạo

Đạo Khả Đạo :Con người càng hiện đại dần dần quên đi,lờ đi Đạo làm người,họ không hề hay biết chình họ đã mất đi Quan Trọng đến dường nào - Họ chỉ biết kêu than Ông Trời ...!