Duyên | Phận

Duyên Phận : Gặp là Duyên , Biết là Phận.

Mới bị mất 3k data bài viết ( Mong các bạn Thông cảm)