Thờ Cúng

Thờ Cúng là bạn đã và đang tự trọng chính mình hay nói khác là Đạo Hiếu. Bạn làm được mới nói được – Không làm bạn có tư cách gì nói chữ Hiếu trước mặt con cháu bạn

Mới bị mất 3k data bài viết ( Mong các bạn Thông cảm)