Nhật Ký Ma

Ma | Vong | Linh | Quỷ : Những bài viết ở thư mực này có lẽ không hay nhưng có điều chắc chắn là nó Thật do chính mình từ kẻ IT thành Kẻ Gác Cửa Điện Âm