Mới bị mất 3k data bài viết ( Mong các bạn Thông cảm)